FANDOM


Meteor B. Dragon
メテオ・ブラック・ドラゴン
MeteorBDragon
Nhóm liên quan Red-Eyes
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Dragon/Fusion
ATK/DEF 3500/2000
Mã số 90660762
Mô tả Hiệu ứng
"Red-Eyes B. Dragon" + "Meteor Dragon"
English Description
"Red-Eyes B. Dragon" + "Meteor Dragon"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.