FANDOM


Metaphys Armed Dragon
メタファイズ・アームド・ドラゴン
MetaphizedArmedDragon
Loại bài Quái thú Thường
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Wyrm
ATK/DEF 2800/1000
Mã số 89189982
Mô tả Tiểu sử
Thông thường thì vẫn nhận ra dù cho sự tồn tại của nó rất huyền ảo.
English Description
Usually visible despite its phantom existence.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.