FANDOM


Metalfoes Adamante
メタルフォーゼ・アダマンテ
MetalfoesAdamante-TDIL-EN-R-1E
 Tên Nhật メタルフォーゼ・アダマンテ
 Tên Nhật (rōmaji) Metarufōze Adamante
 Tên Nhật (Dịch) Metalphosis Adamante
 Tên Hàn 메탈포제 아다만테
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Fusion
 CÔNG / THỦ 2500 / 2500
 Mã số 81612598
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.