FANDOM


Metal Molephosis
  • Nhật: メタル・モール-フォーゼ
  • Romaji: Metaru Mōru - Fōze
  • Việt: Hoá Hình Kim Thử
Hệ

THỔ.png THỔ

Cấp sao

3 CG StarCG StarCG Star

[ ]
Nếu lá này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể tuyên bố 1 Loại Quái thú và 1 Hệ; tất cả Quái thú Thường bạn hiện điều khiển trở thành Loại và Hệ đó cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Metal Molephosis" một lần trong lượt.
CÔNG / 1000   THỦ / 1000
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Metal Molephosis If this card is Normal or Special Summoned: You can declare 1 Monster Type and 1 Attribute; all Normal Monsters you currently control become that Type and Attribute until the end of this turn. You can only use this effect of "Metal Molephosis" once per turn.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.