Mermail Abyssturge
水精鱗(マーメイル)-アビスタージ
MermailAbyssturge.png
Nhóm liên quan MermailAbyss-
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Fish/Effect
ATK/DEF 1700/1100
Mã số 22076135
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể vứt bỏ 1 quái thú THỦY vào Mộ bài, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú THỦY Cấp 3 sao trở xuống trong Mộ bài của bạn; lấy mục tiêu đó lên tay bạn. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng của "Mermail Abyssturge" một lần trong lượt.
English Description
When this card is Normal or Special Summoned: You can discard 1 WATER monster to the Graveyard, then target 1 Level 3 or lower WATER monster in your Graveyard; add that target to your hand. You can only use the effect of "Mermail Abyssturge" once per turn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.