FANDOM


Mermail Abysstrite
水精鱗(マーメイル)-アビストリーテ
MermailAbysstrite
Nhóm liên quan MermailAbyss-
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỦY WATER
HẠNG SAO 3 Rank StarRank StarRank Star
Chủng Sea Serpent/Xyz/Effect
ATK/DEF 1600/2800
Mã số 59170782
Loại Hiệu ứng Quick, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú Cấp 3 sao.
Vào lượt của đôi bên, khi đối phương chọn mục tiêu chính xác 1 quái thú "Mermail" mặt-ngửa bạn điều khiển để tấn công, hoặc với hiệu ứng Bài Phép/Bẫy có thể chọn mục tiêu lá này được (trừ trong Bước Thiệt hại): Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này; đòn tấn công/hiệu ứng đó sẽ chuyển sang chọn mục tiêu lá này. Khi lá này bị hủyđưa vào Mộ bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Mermail" trong Mộ bài của bạn, trừ "Mermail Abysstrite", Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.
English Description
3 Level 3 monsters
During either player's turn, when your opponent targets exactly 1 face-up "Mermail" monster you control for an attack, or with a Spell/Trap effect that could have targeted this card (except during the Damage Step): You can detach 1 Xyz Material from this card; that attack/effect now targets this card. When this card is destroyed and sent to the Graveyard: You can target 1 "Mermail" monster in your Graveyard, except "Mermail Abysstrite"; Special Summon that target.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.