FANDOM


Mermail Abyssteus
水精鱗(マーメイル)-ディニクアビス
MermailAbyssteus
Nhóm liên quan MermailAbyss-
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Aqua/Effect
ATK/DEF 1700/2400
Mã số 22446869
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể vứt bỏ 1 quái thú THỦY khác vào Mộ bài; Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay bạn. Khi làm vậy: Lấy 1 quái thú "Mermail" Cấp 4 sao trở xuống từ Bộ bài của bạn lên tay. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Mermail Abyssteus" một lần trong lượt.
English Description
You can discard 1 other WATER monster to the Graveyard; Special Summon this card from your hand. When you do: Add 1 Level 4 or lower "Mermail" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Mermail Abyssteus" once per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.