Mermail Abysspike
水精鱗(マーメイル)-アビスパイク
MermailAbysspike.png
Nhóm liên quan MermailAbyss-
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Fish/Effect
ATK/DEF 1600/800
Mã số 58471134
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể vứt bỏ 1 quái thú THỦY vào Mộ bài; lấy 1 quái thú THỦY Cấp 3 sao từ Bộ bài của bạn lên tay. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng của "Mermail Abysspike" một lần trong lượt.
English Description
When this card is Normal or Special Summoned: You can discard 1 WATER monster to the Graveyard; add 1 Level 3 WATER monster from your Deck to your hand. You can only use the effect of "Mermail Abysspike" once per turn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.