FANDOM


Mermail Abyssmegalo
水精鱗(マーメイル)-メガロアビス
MermailAbyssmegalo
Nhóm liên quan MermailAbyss-
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Sea Serpent/Effect
ATK/DEF 2400/1900
Mã số 21954587
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể vứt bỏ 2 quái thú THỦY khác vào Mộ bài; Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay bạn. Khi làm vậy: Bạn có thể lấy 1 Bài Phép/Bẫy "Abyss-" từ Bộ bài của bạn lên tay. Bạn có thể Hi sinh 1 quái thú THỦY Thế Công mặt-ngửa khác; lá này có thể tấn công lần thứ 2 vào mỗi Lượt Chiến đấu trong lượt này.
English Description
You can discard 2 other WATER monsters to the Graveyard; Special Summon this card from your hand. When you do: You can add 1 "Abyss-" Spell/Trap Card from your Deck to your hand. You can Tribute 1 other face-up Attack Position WATER monster; this card can make a second attack during each Battle Phase this turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.