FANDOM


Mermail Abyssmander
水精鱗(マーメイル)-アビスマンダー
MermailAbyssmander
Nhóm liên quan MermailAbyss-
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Fish/Effect
ATK/DEF 100/2000
Mã số 21767650
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể loại ra ngoài lá này từ Mộ bài của bạn để kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau;
• Tăng Cấp sao của tất cả quái thú "Mermail" bạn điều khiển lúc đó thêm 1.
• Tăng Cấp sao của tất cả quái thú "Mermail" bạn điều khiển lúc đó thêm 2.
English Description
You can banish this card from your Graveyard to activate 1 of these effects;
• Increase the Level of all "Mermail" monsters you currently control by 1.
• Increase the Level of all "Mermail" monsters you currently control by 2.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.