Mermail Abysslung
水精鱗(マーメイル)-アビスラング
MermailAbysslung.png
Nhóm liên quan MermailAbyss-
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Fish/Effect
ATK/DEF 1200/1800
Mã số 95466842
Loại Hiệu ứng Continuous, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Đối phương không thể chọn mục tiêu quái thú THỦY mặt-ngửa để tấn công, trừ lá này. Tất cả quái thú THỦY bạn điều khiển tăng thêm 300 ATK.
English Description
Your opponent cannot target face-up WATER monsters for attacks, except this one. All WATER monsters you control gain 300 ATK.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.