FANDOM


Mermail Abyssleed
水精鱗(マーメイル)-リードアビス
MermailAbyssleed
Nhóm liên quan MermailAbyss-
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Sea Serpent/Effect
ATK/DEF 2700/1000
Mã số 37781520
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger, Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể vứt bỏ 3 quái thú THỦY khác vào Mộ bài: Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay bạn. Khi làm vậy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bài Phép/Bẫy "Abyss-" trong Mộ bài của bạn; lấy nó về tay bạn. Bạn có thể Hi sinh 1 quái thú "Mermail" Thế Công mặt-ngửa khác; đưa 1 lá bài ngẫu nhiên trên tay đối phương vào Mộ bài. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Mermail Abyssleed" một lần trong lượt.
English Description
You can discard 3 other WATER monsters to the Graveyard; Special Summon this card from your hand. When you do: You can target 1 "Abyss-" Spell/Trap Card in your Graveyard; add that target to your hand. You can Tribute 1 other face-up Attack Position "Mermail" monster; send 1 random card from your opponent's hand to the Graveyard. You can only use this effect of "Mermail Abyssleed" once per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.