FANDOM


Mermail Abyssgaios
水精鱗(マーメイル)-ガイオアビス
MermailAbyssgaios
Nhóm liên quan MermailAbyss-
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỦY WATER
HẠNG SAO 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Aqua/Xyz/Effect
ATK/DEF 2800/1600
Mã số 74371660
Loại Hiệu ứng Continuous, Quick
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú THỦY Cấp 7 sao.
Khi nào lá mặt-ngửa này còn Nguyên liệu Xyz, quái thú Cấp 5 sao trở lên không thể tấn công. Một lần trong lượt, vào lượt của đôi bên: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này; vô hiệu hết hiệu ứng của các quái thú mặt-ngửa đối phương điều khiển trên sân lúc đó có ATK thấp hơn lá này, cho đến lúc kết thúc lượt.
English Description
2 Level 7 WATER monsters
While this face-up card has Xyz Material, Level 5 or higher monsters cannot attack. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls that have less ATK than this card, until the end of the turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.