FANDOM


Mermail Abyssdine
水精鱗(マーメイル)-アビスディーネ
MermailAbyssdine
Nhóm liên quan MermailAbyss-
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Aqua/Effect
ATK/DEF 1000/200
Mã số 74298287
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được lấy từ Bộ bài hoặc từ Mộ bài của bạn lên tay bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay bạn. Bạn phải đang điều khiển quái thú "Mermail" để kích hoạtthực thi hiệu ứng này. Khi lá này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của quái thú "Mermail": Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Mermail" Cấp 3 sao trở xuống trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể dùng 1 hiệu ứng của "Mermail Abyssdine" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
English Description
When this card is added from your Deck or Graveyard to your hand by a card effect: You can Special Summon this card from your hand. You must control a "Mermail" monster to activate and to resolve this effect. When this card is Special Summoned by the effect of a "Mermail" monster: You can target 1 Level 3 or lower "Mermail" monster in your Graveyard; Special Summon that target. You can only use 1 "Mermail Abyssdine" effect per turn, and only once that turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.