Mermail Abyssbalaen
水精鱗(マーメイル)-サルフアビス
MermailAbyssbalaen.png
Nhóm liên quan MermailAbyss-
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER.svg
CẤP SAO 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Aqua/Effect
ATK/DEF 2500/2000
Mã số 75180828
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger, Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể vứt bỏ 4 quái thú "Mermail" khác vào Mộ bài: Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay bạn. Khi làm vậy: Chọn mục tiêu các lá bài đối phương điều khiển, lên đến số lượng quái thú "Mermail" trong Mộ bài của bạn (nếu được); lá này tăng thêm 500 ATK, và nếu được vậy, hủy các mục tiêu đó (nếu có). Bạn có thể Hi sinh 1 quái thú "Mermail" Thế Công mặt-ngửa khác; lá này có thêm hiệu ứng kèm theo sau trong lượt này.
● Vào lúc bắt đầu Bước Thiệt hại, nếu lá này chiến đấu với quái thú Thế Thủ: Hủy quái thú đó.
English Description
You can discard 4 other "Mermail" monsters to the Graveyard; Special Summon this card from your hand. When you do: Target cards your opponent controls, up to the number of "Mermail" monsters in your Graveyard (if possible); this card gains 500 ATK, and if it does, destroy those targets (if any). You can Tribute 1 other face-up Attack Position "Mermail" monster; this card gains the following effect this turn.
● At the start of the Damage Step, if this card battles a Defense Position monster: Destroy that monster.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.