FANDOM


Mermail Abyssalacia
水精鱗(マーメイル)-サラキアビス
MermailAbyssalacia-LVP1-JP-SR
 Tên Nhật (Kana)
水精鱗
マーメイル-サラキアビス
 Tên Nhật (Chuẩn) 水精鱗
マーメイル
-サラキアビス
 Tên Nhật (rōmaji) Māmeiru - Sarakiabisu
 Tên Nhật (Dịch) Mermail - Salaciabyss
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỦY THỦY
 Loại Sea Serpent / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1600 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.