FANDOM


Merfae Fenny
メルフィー・フェニィ
 Tên Nhật メルフィー・フェニィ
 Tên Nhật (rōmaji) Merufī Fenyi
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 CÔNG / THỦ 100 / 300
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.