FANDOM


Memory Loss
  • Nhật: もの忘れ
  • Kana: ものわすれ
  • Romaji: Monowasure
  • Việt: Đánh Mất Ký Ức
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Thông thường

Khi một quái thú Thế Công mà đối thủ điều khiển vừa kích hoạt một hiệu ứng (trừ trong Bước Thiệt hại): Phủ nhận hiệu ứng đó, và nếu bạn làm thế, chuyển quái thú đó sang Thế Thủ ngửa mặt.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Memory Loss When the effect of a face-up Attack Position monster on the field is activated: Negate that effect, and if you do, change that monster to face-up Defense Position.
Nhật フィールド上に表側攻撃表示で存在するモンスター1体の効果が発動した時に発動できる。そのモンスターの効果を無効化し、表示形式を表側守備表示にする。


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.