Meliae of the Trees
メリアスの木霊
MeliaeoftheTrees.jpg
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỔ EARTH.svg
HẠNG SAO 3 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Plant/Xyz/Effect
ATK/DEF 1700/900
Mã số 64245689
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái THỔ Cấp 3 sao
Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau.
Đưa 1 quái Loại-Plant từ Bộ bài của bạn vào Mộ bài.
● Chọn mục tiêu 1 quái Loại-Plant trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó trong Thế Thủ mặt-ngửa.
English Description
2 Level 3 EARTH monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then activate 1 of these effects.
● Send 1 Plant-Type monster from your Deck to the Graveyard.
● Target 1 Plant-Type monster in your Graveyard; Special Summon that target in face-up Defense Position.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.