FANDOM


Mekk-Knight Avram
機界騎士(ジャックナイツ)アヴラム
MekkKnightAvram-FLOD-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
機界騎士
ジャックナイツアヴラム
 Tên Nhật (Chuẩn) 機界騎士
ジャックナイツ
アヴラム
 Tên Nhật (rōmaji) Jakkunaitsu Avuramu
 Tên Nhật (Dịch) Jack-Knights Avram
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Normal
 CÔNG / THỦ 2000 / 0
 Mã số 84754430
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.