FANDOM


Megamorph
(きょ)(だい)()
Megamorph-SDKS-EN-C-1E
 Tên Việt Đại Hình Hoá
 Tên Nhật (Kana)
きょ
だい
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょ
だい
 Tên Nhật (rōmaji) Kyodaika
 Tên Nhật (Dịch) Giganticize
 Tên Hàn 거대화
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 22046459
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.