Medusa Worm
メデューサ・ワーム
MedusaWorm.jpg
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 2 CG Star.svgCG Star.svg
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 500/600
Mã số 02694423
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt, bạn có thể lật lá bài này vào mặt-úp Thế Thủ. Khi lá bài này được Triệu hồi Lật mặt, hủy 1 quái thú trên phần sân của đối thủ.
English Description
Once per turn, you can flip this card into face-down Defense Position. When this card is Flip Summoned, destroy 1 monster on your opponent's side of the field.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.