Meda Bat
(ダーク)・ナポレオン
 Tên Nhật (Kana)
ダーク・ナポレオン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ダーク
・ナポレオン
 Tên Hàn 다크 나폴레옹
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend
 CÔNG / THỦ 800 / 400
 Mã số 76211194
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.