FANDOM


Mecha Phantom Beast Warbluran
幻獣機ウォーブレン
Warbluran
Nhóm liên quan Mecha Phantom Beast
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Tuner
ATK/DEF 300/300
Mã số 31480215
Loại Hiệu ứng Trigger, Continuous, Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này được đưa vào mộ cho một triệu hồi đồng bộ:Triệu hồi đặc biệt 1 "Mecha Phantom Beast Token" (Machine-Type/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0),ngoài ra,bạn không thể triệu hồi các quái vật khác trong lượt này,ngoại trừ quái vật hệ phong.Chừng nào bạn còn điều khiển token,lá bài này không thể bị tiêu diệt qua chiến đấu hay do hiệu ứng bài.Bạn có thể hiến tế 1 quái vật "Mecha Phantom Beast" khác,tăng 1 level cho lá bài này.Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng của "Mecha Phantom Beast Warbluran" mỗi lượt và chỉ 1 lần trong lượt đó.
English Description
If this card is sent to the Graveyard for the Synchro Summon of a Machine-Type monster: Special Summon 1 "Mecha Phantom Beast Token" (Machine-Type/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0), also, for the rest of this turn, you cannot Special Summon any other monsters, except WIND monsters. While you control a Token, this card cannot be destroyed by battle or card effects. You can Tribute 1 other "Mecha Phantom Beast" monster; increase this card's Level by 1. You can only use 1 "Mecha Phantom Beast Warbluran" effect per turn, and only once that turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.