FANDOM


Mecha Phantom Beast Turtletracer
げんじゅうきタートレーサー
Turtletracer
Nhóm liên quan Mecha Phantom Beast
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 500/2000
Mã số 76902476‎‎
Loại Hiệu ứng Continuous, Continuous, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Level của lá bài này được tăng bởi level của tất cả các "Mecha Phantom Beast Token" Bạn điều khiển.Chừng nào bạn còn điều khiển token,lá bài này không thể bị tiêu diệt bởi hiệu ứng bài hay qua chiến đấu.Mỗi lượt,"Mecha Phantom Beast Token" đầu tiên bạn điều khiển sắp bị tiêu diệt qua chiến đấu,sẽ không bị tiêu diệt.
English Description
This card's Level is increased by the total Levels of all "Mecha Phantom Beast Tokens" you control. While you control a Token, this card cannot be destroyed by battle or card effects. Each turn, the first "Mecha Phantom Beast Token" you control that would be destroyed by battle, is not destroyed.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.