FANDOM


Mecha Phantom Beast Tetherwolf
幻獣機テザーウルフ
Tetherwolf
Nhóm liên quan Mecha Phantom Beast
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1700/1200
Mã số 67922702
Loại Hiệu ứng Trigger, Continuous, Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được triệu hồi bình thường thành công: Triệu hồi đặc biệt 1"Mecha Phantom Beast Token" (Machine-Type/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0).Level của lá bài này được tăng bởi level của tất cả các "Mecha Phantom Beast Token" Bạn điều khiển.Chừng nào bạn còn điều khiển token,lá bài này không thể bị tiêu diệt bởi hiệu ứng bài hay qua chiến đấu.Vào lúc tính toán thiệt hại ở lượt của bất kỳ người chơi nào,nếu lá bài này chiến đấu với 1 quái vật đối phương:Bạn có thể hiến tế 1 token 1 lần mỗi lượt chiến đấu;lá bài này tăng 800 ATK,cho đến cuối lượt.
English Description
When this card is Normal Summoned: Special Summon 1 "Mecha Phantom Beast Token" (Machine-Type/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0). This card's Level is increased by the total Levels of all "Mecha Phantom Beast Tokens" you control. While you control a Token, this card cannot be destroyed by battle or card effects. During the Damage Step of either player's turn, if this card battles an opponent's monster: You can Tribute 1 Token once per battle; this card gains 800 ATK, until the End Phase.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.