FANDOM


Mecha Phantom Beast Stealthray
幻獣機レイステイルス
Stealthray
Nhóm liên quan Mecha Phantom Beast
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 100/2100
Mã số 30811116
Loại Hiệu ứng Trigger, Continuous, Continuous, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này gây thiệt hại chiến đấu tới đối thủ :Triệu hồi đặc biệt 1 "Mecha Phantom Beast Token" (Machine-Type/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0).Level của lá bài này được tăng bởi tổng level của tất cả các "Mecha Phantom Beast Token" bạn điều khiển.Chừng nào bạn còn điều khiển token,lá bài này không thể tiêu diệt qua chiến đấu hay do hiệu ứng bài.1 Lần mỗi lượt: Bạn có thể hiến tế 1 Token,sau đó xác định 1 lá bài ma pháp hay bẫy trên sân;tiêu diệt nó.
English Description
When this card inflicts battle damage to your opponent: Special Summon 1 "Mecha Phantom Beast Token" (Machine-Type/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0). This card's Level is increased by the total Levels of all "Mecha Phantom Beast Tokens" you control. While you control a Token, this card cannot be destroyed by battle or card effects. Once per turn: You can Tribute 1 Token, then target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy that target.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.