FANDOM


Mecha Phantom Beast Sabre Hawk
幻獣機サーバルホーク
Sabrehawk
Nhóm liên quan Mecha Phantom Beast
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 2100/100
Mã số 15335853
Loại Hiệu ứng Continuous, Continuous, Continuous, Continuous, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ.Nếu bạn có 1 quái vật trong mộ không phải là quái vật "Mecha Phantom Beast",Lá bài này không thể tấn công.Level của lá bài này được tăng bởi tổng số level của tất cả các "Mecha Phantom Beast Token" Bạn điều khiển.Chừng nào bạn còn điều khiển Token,Lá bài này không thể bị tiêu diệt thông qua chiến đấu hay do hiệu ứng bài.1 Lần mỗi lượt:Bạn có thể hiến tế 1 Token,sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài ở mộ của bất cứ người chơi nào;Trục xuất nó.
English Description
This card cannot attack your opponent directly. If you have a monster in your Graveyard that is not a "Mecha Phantom Beast" monster, this card cannot attack. This card's Level is increased by the total Levels of all "Mecha Phantom Beast Tokens" you control. While you control a Token, this card cannot be destroyed by battle or card effects. Once per turn: You can Tribute 1 Token, then target 1 card in either player's Graveyard; banish that target.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.