FANDOM


Mecha Phantom Beast Megaraptor
げんじゅうきメガラプター
Megaraptor
Nhóm liên quan Mecha Phantom Beast
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1900/1000
Mã số 31533704
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition, Continuous, Continuous, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Khi 1 hay nhiều token được triệu hồi đặc biệt vào sân bạn: Triệu hồi đặc biệt 1 "Mecha Phantom Beast Token" (Machine-Type/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0).Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này 1 lần mỗi lượt.Level của lá bài này được tăng bởi tổng số level của tất cả các "Mecha Phantom Beast Token" Bạn điều khiển.Chừng nào bạn còn điều khiển token,lá bài này không thể bị tiêu diệt bởi chiến đấu hay do hiệu ứng bài.1 lần mỗi lượt:Bạn có thể hiến tế 1 token;Lấy 1 quái vật "Mecha Phantom Beast" từ bộ bài vào tay.
English Description
When a Token(s) is Special Summoned to your side of the field: Special Summon 1 "Mecha Phantom Beast Token" (Machine-Type/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0). You can only use this effect of "Mecha Phantom Beast Megaraptor" once per turn. This card's Level is increased by the total Levels of all "Mecha Phantom Beast Tokens" you control. While you control a Token, this card cannot be destroyed by battle or card effects. Once per turn: You can Tribute 1 Token; add 1 "Mecha Phantom Beast" monster from your Deck to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.