FANDOM


Mecha Phantom Beast Kalgriffin
げん獣じゅう機きグリーフィン
Kalgriffin
Nhóm liên quan Mecha Phantom Beast
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1000/2500
Mã số 41329458
Loại Hiệu ứng Ignition, Condition, Continuous, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể hiến tế 2 Quái Vật "Mecha Phantom Beast";Triệu hồi đặc biệt lá bài này từ tay.Bạn chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng này 1 lần mỗi lượt.Chừng nào bạn còn điều khiển token,lá bài này không thể bị tiêu diệt thông qua chiến đấu hay do hiệu ứng bài.1 Lần mỗi lượt,Bạn có thể vứt(Discard) 1 quái vật "Mecha Phantom Beast" từ tay vào mộ;Triệu hồi đặc biệt 1 "Mecha Phantom Beast Token"(Machine-Type/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0).
English Description
You can Tribute 2 "Mecha Phantom Beast" monsters; Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Mecha Phantom Beast Kalgriffin" once per turn. While you control a Token, this card cannot be destroyed by battle or card effects. Once per turn: You can discard 1 "Mecha Phantom Beast" monster; Special Summon 1 "Mecha Phantom Beast Token" (Machine-Type/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0).
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.