FANDOM


Mecha Phantom Beast Harrliard
Genjūki Hariādo
Harrliard
Nhóm liên quan Mecha Phantom Beast
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng [[]]/Effect
ATK/DEF 1800/800
Mã số 20368763
Loại Hiệu ứng Trigger,Continuous,Ignition
Mô tả Hiệu ứng
1 Lần mỗi lượt,khi một(hoặc nhiều) quái vật bạn điều khiển bị hiến tế để kích hoạt 1 hiệu ứng bài ngoại trừ lá bài này :Triệu hồi đặc biệt 1 "Mecha Phantom Beast Token" (Machine-Type/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0).Level của lá bài này được tăng bởi tổng level của tất cả các "Mecha Phantom Beast Token " Bạn điều khiển.Chừng nào bạn còn điều khiển Token,Lá bài này không thể bị tiêu diệt bởi hiệu ứng bài hay qua chiến đấu.1 Lần mỗi lượt :Bạn có thể hiến tế 1 token,triệu hồi đặc biệt 1 quái vật "Mecha Phantom Beast" Từ tay.
English Description
Once per turn, when a monster(s) you control is Tributed to activate a card or effect other than this card's: Special Summon 1 "Mecha Phantom Beast Token" (Machine-Type/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0). This card's Level is increased by the total Levels of all "Mecha Phantom Beast Tokens" you control. While you control a Token, this card cannot be destroyed by battle or card effects. Once per turn: You can Tribute 1 Token; Special Summon 1 "Mecha Phantom Beast" monster from your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.