FANDOM


Mecha Phantom Beast Hamstrat
Genjūkí Hamusutoratto
Hamstrat
Nhóm liên quan Mecha Phantom Beast
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1100/1600
Mã số 66200210
Loại Hiệu ứng Trigger, Continuous, Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được lật lên : Triệu hồi Đặc Biệt 2 : "Mecha Phantom Beast Tokens" (Machine-Type/WIND/Level 3/ATK 0/DEF0).Level của lá bài này được tăng bởi tổng số level của tất cả các “Mecha Phantom Beast Token” Bạn điều khiển.Chừng nào bạn còn điều khiển token,lá bài này không thể bị tiêu diệt bởi chiến đấu hay hiệu ứng bài.Bạn có thể hiến tế 1 token,sau đó chọn 1 quái thú “Mecha Phantom Beast” trong mộ,triệu hồi đặc biệt nó.
English Description
When this card is flipped face-up: Special Summon 2 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Machine-Type/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0). This card's Level is increased by the total Levels of all "Mecha Phantom Beast Tokens" you control. While you control a Token, this card cannot be destroyed by battle or card effects. You can Tribute 1 Token, then target 1 "Mecha Phantom Beast" monster in your Graveyard; Special Summon that target. You can only use this effect of "Mecha Phantom Beast Hamstrat" once per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.