FANDOM


Mecha Phantom Beast Concoruda
Genjūki Konkorūda
Concoruda
Nhóm liên quan Mecha Phantom Beast
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Synchro/Effect
ATK/DEF 2400/1200
Mã số 53451824
Loại Hiệu ứng continuous,trigger
Mô tả Hiệu ứng
1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú khác-tuner

Token bạn điều khiển không thể bị tiêu diệt bởi chiến đấu hay hiệu ứng bài.Khi lá bài bạn điều khiển này bị tiêu diệt bởi bài của đối thủ(qua chiến đấu hoặc hiệu ứng bài) và đưa vào mộ :bạn có thể hiến tế tất cả token bạn điều khiển,sau đó chọn 1 quái vật "Mecha Phantom Beast" level 4 hoặc thấp hơn trong mộ;triệu hồi đặc biệt nó.

English Description
1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters

Tokens you control cannot be destroyed by battle or card effects. If this card you control is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to your Graveyard: You can Tribute all Tokens you control, then target 1 Level 4 or lower "Mecha Phantom Beast" monster in your Graveyard; Special Summon that target.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.