FANDOM


Mecha Phantom Beast Coltwing
Genjūki Korutowingu
300px-MechaPhantomBeastColtwing-JOTL-EN-C-1E
Nhóm liên quan Mecha Phantom Beast
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1600/1500
Mã số 94973028
Loại Hiệu ứng Igniton,Trigger,Condition,Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được triệu hồi đặc biệt: Triệu hồi đặc biệt 2 "Mecha Phantom Beast Token" (Machine-Type/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0).Bạn phải điều khiển các quái thú "Mecha Phantom Beast" khác mới có thể kích hoạt khả năng này.Level của lá bài này được tăng bằng tổng số level của tất cả các "Mecha phantom beast token" bạn điều khiển.Chừng nào bạn còn điều khiển token,lá bài này không thể bị tiêu diệt bởi Battle hay hiệu ứng bài.1 lần mỗi lượt : bạn có thể hiến tế 2 token để chọn mục tiêu 1 lá bài đối phương điều khiển,tiêu diệt nó và nếu bạn làm,trục xuất nó.
English Description
When this card is Special Summoned: Special Summon 2 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Machine-Type/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0). You must control another "Mecha Phantom Beast" monster to activate and to resolve this effect. This card's Level is increased by the total Levels of all "Mecha Phantom Beast Tokens" you control. While you control a Token, this card cannot be destroyed by battle or card effects. Once per turn: You can Tribute 2 Tokens, then target 1 card your opponent controls; destroy that target, and if you do, banish it.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.