FANDOM


Mecha Phantom Beast Aerosguin
300px-MechaPhantomBeastAerosguin-JOTL-EN-UR-1E
Nhóm liên quan Mecha Phantom Beast
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1600/400
Mã số 16943770
Loại Hiệu ứng Ignition, Continuous, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt , bạn có thể trục xuất 1 quái thú "Mecha Phantom Beast" trong Mộ bài, ngoại trừ "Mecha Phantom Beast Aerosquin"; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mecha Phantom Beast Token" (Loại-Machine/PHONG/Cấp 3 sao/ATK 0/DEF 0).Cấp sao của lá bài này được tăng bằng với tổng số Cấp sao của các "Mecha Phantom Beast Token" trên sân. Chừng nào bạn còn điều khiển Token,lá bài này sẽ không bị hủy trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài.
English Description
Once per turn: You can banish 1 "Mecha Phantom Beast" monsterfrom your Graveyard, except "Mecha Phantom Beast Aerosguin";Special Summon 1 "Mecha Phantom Beast Token" (Machine-type/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0). This card's Level is increased by the total Levels of all "Mecha Phantom Beast Tokens" youcontrol. While you control a Token, this card cannot be destroyed by battle or card effects.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.