Maximum Crisis, là một Booster Pack trong Yu-Gi-Oh! Official Card Game (OCG) và "Yu-Gi-Oh! Trading Card Game" (TCG). Nó là set thứ 12 và cũng là cuối cùng trong series thứ 9 của OCG và thời đại ARC-V, nối tiếp Raging Tempest và trước Code of the Duelist.[1]

Đặc điểm

Phân tích

Trong OCG, mỗi gói chứa 5 lá và mỗi hộp chứa 30 lá. Set này có tổng cộng 80 lá trong bản thường và 103 lá trong bản Master Set.

Trong TCG, mỗi gói chứa 9 lá và mỗi hộp chứa 24 gói. Set này có tổng cộng 100 lá bao gồm:

Thư viện ảnh

Danh sách

Tham khảo

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.