FANDOM


Mausoleum of White
(ひかり)(れい)(どう)
MausoleumofWhite-SHVI-EN-R-1E
 Tên Việt Lăng Mộ Ánh Sáng
 Tên Nhật (Kana)
ひかりの
れい
どう
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひかり
の霊
れい
どう
 Tên Nhật (rōmaji) Hikari no Reidō
 Tên Nhật (Dịch) Mausoleum of Light
 Tên Hàn 빛의 영당
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 24382602
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.