FANDOM


Masked Hero Vapor
 • Nhật:
  マスクド
  ・HERO
  ヒーロー
  ヴェイパー
 • Kana:
  マスクド・
  HERO
  ヒーローヴェイパー
 • Romaji: Masukudo Hīrō Veipā
 • Việt: Người Hùng Ẩn Diện Sương Mờ
Hệ

THỦY

Loại
Cấp sao

6 ★★★★★★

CÔNG / THỦ

2400 / 2000

Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Mask Change", và không thể được Triệu hồi Đặc biệt theo cách khác. Lá này không thể bị tiêu diệt bởi hiệu ứng bài.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Masked Hero Vapor This card can only be destroyed in battle.
Nhật このカードは戦闘以外では破壊されない

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.