FANDOM


Masked Hero Koga
 • Nhật:
  マスクド
  ・HERO
  ヒーロー
  こう
 • Kana:
  マスクド・
  HERO
  ヒーロー
  こう
 • Romaji: Masukudo Hīrō Kōga
 • Việt: Người Hùng Ẩn Diện Quang Trảo
Hệ

QUANG

Loại
Cấp sao

6 ★★★★★★

CÔNG / THỦ

2200 / 1800

Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Mask Change", và không thể được Triệu hồi Đặc biệt theo cách khác. Lá này tăng 500 CÔNG ứng với mỗi quái thú đối thủ điều khiển.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Masked Hero Koga Boost Koga's ATK by the number of monsters on your opponent's field x 500 points.
Nhật 相手場上のモンスター×500P攻撃力がアップする

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.