FANDOM


Masked Hero Blast
 • Nhật:
  マスクド
  ・HERO
  ヒーロー
  ブラスト
 • Kana:
  マスクド・
  HERO
  ヒーローブラスト
 • Romaji: Masukudo Hīrō Burasuto
 • Việt: Người Hùng Ẩn Diện Bộc Nhân
Hệ

PHONG

Loại
Cấp sao

6 ★★★★★★

CÔNG / THỦ

2200 / 1800

Loại Hiệu ứng

Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Mask Change" và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng cách khác. Nếu lá này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt do đối thủ điều khiển; CÔNG của nó trở thành một nửa CÔNG hiện tại của nó.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)


Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Masked Hero Blast When summoned, you can halve the ATK of 1 monster on your opponent's field.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.