FANDOM


Mask of Restrict
(いけ)(にえ)(ふう)じの()(めん)
MaskofRestrict-LCYW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
いけ
にえ
ふうじの
めん
 Tên Nhật (Chuẩn)
いけ
にえ
ふう
じの仮
めん
 Tên Hàn 제물봉인 가면
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 29549364
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.