FANDOM


Marincess Bubble Circle
  • Nhật: 海晶乙女の魔泡陣
    マリンセス・バブルサークル
  • Kana:
    海晶乙女の魔泡陣
    マリンセス・バブルサークル
  • Romaji: Marinsesu Baburusākuru
  • Việt: Nữ Hoàng Biển Cả Ma Thuật Bong Bóng
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Continuous.svg Duy trì

Khi lá này được kích hoạt: Tăng Điểm Gốc bằng với tổng Dấu Liên kết của các Quái thú Liên kết "Marincess" trong Mộ của bạn x 100. Bạn có thể trục xuất 1 quái thú "Marincess" Cấp 5 trở lên từ Mộ của bạn; gây 100 thiệt hại cho đối thủ.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Marincess Bubble Circle When this card is activated: Gain LP equal to the total Link Rating of the "Marincess" Link Monsters in your GY x 100. You can banish 1 Level 5 or higher "Marincess" monster from your GY; inflict 100 damage to your opponent.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.