Mariña, Princess of Sunflowers
姫葵(ひまり)マリーナ
Malina princess of sunflowers.jpg
Nhóm liên quan Plant Princess
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE.svg
CẤP SAO 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Plant/Effect
ATK/DEF 2800/1600
Mã số 78540593
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu chính xác 1 quái Loại-Plant bạn điều khiển (và không lá nào khác) bị hủy trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bàiđưa vào Mộ bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài đối phương điều khiển; hủy mục tiêu đó. Lá này phải được mặt-ngửa trên sân để kích hoạtthực thi hiệu ứng này.
English Description
If exactly 1 other Plant-Type monster you control (and no other cards) is destroyed by battle or by card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 card your opponent controls; destroy that target. This card must be face-up on the field to activate and to resolve this effect.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.