Man-Eater Bug
(ひと)()(ムシ)
ManEaterBug-LCYW-EN-C-1E.jpg
 Tên Việt Thực-Nhân Bọ
 Tên Nhật (Kana)
ひと
くい
ムシ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひと
い虫
ムシ
 Tên Nhật (rōmaji) Hitokui Mushi
 Tên Hàn 식인 곤충
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 450 / 600
 Mã số 54652250
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.