FANDOM


Malevolent Nuzzler
(あく)()のくちづけ
MalevolentNuzzler
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 99597615
Mô tả Hiệu ứng
Quái thú được trang bị tăng thêm 700 ATK. Khi lá này được đưa từ sân vào Mộ bài: Bạn có thể trả 800 Điểm Gốc; trả lại lá này về đầu Bộ bài.
English Description
The equipped monster gains 700 ATK. When this card is sent from the field to the Graveyard: You can pay 500 Life Points; return this card to the top of the Deck.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.