FANDOM


Magnum Shield
(さい)(きょう)(たて)
MagnumShield-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
さい
きょうの
たて
 Tên Nhật (Chuẩn)
さい
きょう
の盾
たて
 Tên Hàn 최강의 방패
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 84877802
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.