FANDOM


Magnet Reverse
  • Nhật: マグネット・リバース
  • Romaji: Magunetto Ribāsu
  • Việt: Đảo Chiều Nam Châm
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Thông thường

Chọn 1 quái thú Đất Đá hoặc Máy Móc trong Mộ của bạn mà đã được gửi vào Mộ của bạn ở lượt này. Triệu hồi Đặc biệt nó trong Thế Thủ ngửa mặt.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Magnet Reverse Select 1 Rock or Machine-Type monster in your Graveyard that was sent to your Graveyard this turn. Special Summon it in face-up Defense Position.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.