FANDOM


Magnet Reverse
マグネット・リバース
MagnetReverse-DPRP-EN-SR-1E
 Tên Việt Đảo Chiều Nam Châm
 Tên Nhật マグネット・リバース
 Tên Nhật (rōmaji) Magunetto Ribāsu
 Tên Hàn 마그넷 포스
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 80352158
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.