FANDOM


Magna Drago
炎龍(マグナ・ドラゴ)
MagnaDrago-5DS2-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
炎龍
マグナ・ドラゴ
 Tên Nhật (Chuẩn) 炎龍
マグナ・ドラゴ
 Tên Nhật (rōmaji) Maguna Dorago
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Dragon / Tuner
 CÔNG / THỦ 1400 / 600
 Mã số 36750412
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.