FANDOM


Magistry Alchemist
マジスタリー・アルケミスト
 Tên Việt Nhà Giả Kim Thuật
 Tên Nhật マジスタリー・アルケミスト
 Tên Nhật (rōmaji) Majesutarī Arukemisuto
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.